Partnerschap voor een nieuwe hersteleconomie

Leuven heeft kennis, creativiteit en goesting om voorop te lopen met de creatie van een deelplatform voor een toekomstgerichte hersteleconomie.

Het Repairplatform ‘MAAKBAAR LEUVEN’ ondersteunt een beweging van burgers die het slim herstellen van kapotte spullen als een bijdrage zien tot een slimme en circulaire stad.  

De organisaties, bedrijven en individuen die het Charter van MAAKBAAR LEUVEN onderschrijven willen kennis, kunde en infrastructuur bundelen om meer en betere hersteloplossingen mogelijk te maken. Zij zien de uitbouw van een toekomstgerichte hersteleconomie als een hefboom naar beter productontwerp en meer lokale productie.

MAAKBAAR LEUVEN streeft die visie na met nieuwe combinaties van sociale economie en reguliere economie, vrijwilligerswerk en professioneel werk, diensten en design, sociale innovatie en high-tech.

 

Een partnerschap

MAAKBAAR LEUVEN is een partnerschap  voor de promotie van een toekomstgerichte hersteleconomie in het Leuvense. We willen dit bereiken door het delen van kennis, kunde en materieel.

Als partnerschap bundelen we toekomstgerichte initiatieven om zelf te herstellen, te leren herstellen of te laten herstellen, op duurzame en innovatieve wijze. Zo creëren we meer waarde voor alle partners en voor iedereen die repairoplossingen zoekt.

Partners kunnen zijn: burgerinitiatieven, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, socio-culturele organisaties en middenveldorganisaties. MAAKBAAR LEUVEN ambieert een diverse samenstelling uit verschillende maatschappelijke secoren, om nieuwe allianties te laten ontstaan voor lokaal herstellen en maken, en voor het exploreren van nieuwe hersteloplossingen (bv met 3D printen van onderdelen). MAAKBAAR LEUVEN streeft daarom ook naar systematisch overleg en samenwerking met betrokken overheden. Maakbaar  is een hefboom voor de transitie naar een circulaire economie en richt zich tot alle bevolkingsgroepen.

Deelnemers

Iedere organisatie of onderneming, of iedere burger die dit Charter onderschrijft wordt partner in het Repairplatform MAAKBAAR LEUVEN.

Partners dragen bij in het tot stand komen van een gezamenlijke pool (een ‘commons’) van kennis, expertise en materieel voor repair. Dit kan met acties, middelen, werktijd, infrastructuur. Daardoor ondersteunen zij een brede  beweging voor een nieuwe hersteleconomie waarvan iedereen die repairactiviteiten doet deel uitmaakt.

Grondslagen

Het Repairplatform Maakbaar Leuven is gebaseerd op een gedeelde analyse, een gedeelde visie en gedeelde waarden:

Gedeelde analyse

Wij worden als consument dagelijks geconfronteerd met het gebrek aan duurzaamheid van consumptiegoederen (zoals huishoudtoestellen, elektronica, meubilair, kleding, …) op sociaal, ecologisch en economisch vlak. De gemiddelde levensduur van die producten neemt af. Oorzaken zijn de niet-duurzame design van die producten aan de ene kant en het consumentisme aan de andere kant, waardoor producten te vlug worden afgedankt. Zo zitten we gevangen in een wegwerpeconomie, ondanks dat de technologie voor modulaire, repareerbare producten bestaat.  Onderzoek en innovatie moet sterker worden ingezet voor duurzame oplossingen.

Herstellen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie, om gebruik van energie en materialen voor nieuwe producten en materialen te verminderen, en heeft bovendien een groot belang op het lokaal niveau. Burgers kunnen immers kiezen om anders om te gaan met spullen, en daarmee de weg wijzen voor duurzame, gebruikersgerichte innovatie en design. Deze beweging bevordert ook een nieuwestadseconomie, met nieuwe mogelijkheden voor verantwoord consumeren en produceren. Van onderuit zijn er burgerinitiatieven voor repair die een grotere impact moeten krijgen.

Gedeelde visie

MAAKBAAR LEUVEN heeft als visie om de transitie naar een toekomstgerichte hersteleconomie in gang te zetten en actief te promoten, door het samenbrengen en delen van kennis, kunde en infrastructuur. Dit krijgt de vorm van een deelplatform waar die middelen worden gebundeld met oog op een structurele impact op de groei van de  hersteleconomie in het Leuvense. Hierdoor dragen we bij tot een duurzame, klimaatneutrale stad en aan de ontwikkeling van een nieuwe lokale maakindustrie met kansen voor de sociale economie, creativiteit en innovatie.

Gedeelde waarden
   • Duurzaamheid is een basiswaarde voor MAAKBAAR LEUVEN, die mede wordt uitgedrukt in zorgzaamheid voor gebruiksvoorwerpen.
   • Delen vormt de kern van de repair commons. Door het delen en bundelen van kennis, kunde en materieel creëren we een grote gemeenschappelijke basis voor de hersteleconomie.
   • Laagdrempeligheid, zelfredzaamheid, plezier en creativiteit zorgen ervoor dat elke inwoner van Leuven en omstreken aangesproken wordt door de repair cultuur en mede-actor wordt van de transitie naar een toekomstgerichte hersteleconomie.
   • Impact op het systeem zelf is wat ontstaat wanneer burgers samenwerken in coalities van burgerinitiatieven, organisaties uit het middenveld, bedrijven en overheid.

Doelstellingen

We bouwen het Repairplatform MAAKBAAR LEUVEN uit op drie niveaus:

   • Sterke verbindingen in het brede Leuvense ecosysteem voor hersteleconomie, tussen op alle burgers, bedrijven en organisaties die met herstellen bezig zijn, om het delen van expertise en kennis voor een toekomstgerichte hersteleconomie te bevorderen. De Stad en andere overheden moeten een beleidsplan ontwikkelen voor de uitbouw van deze nieuwe hersteleconomie met nieuwe werkvormen.
   • Een netwerk tussen de partners die hun acties bundelen en op gestructureerde wijze kennis, kunde, middelen en infrastructuur willen inzetten in een deelplatform.  
   • Laagdrempelige acties en contactmogelijkheden, met eerstelijnsinformatie over repareerbaarheid, vorming en samenwerking; om de burger, als consument of producent, meer mogelijkheden voor herstellen en herontwerpen te geven.

We werken aan een deelplatform (of commons) voor kennis, kunde en infrastructuur, door een actieplan voor:

   • Samenwerkingsprojecten van bedrijven en organisaties die de repaircultuur uitdragen
   • Samenbrengen van vrijwilligers, van ruimtes en van materieel voor repair
   • Doorgeven van expertise over repairen, via slimme tools
   • Vorming, educatie en beleidsgerichte acties rond de impact van repairen
   • Een gedeelde onderzoeks- en innovatieagenda voor repair in het kader van de circulaire economie en nieuwe maakeconomie.

Werking

De coördinatie van het Platform gebeurt door een stuurgroep, met organisaties en burgers die actief bijdragen tot het actieprogramma van het Repairplatform MAAKBAAR LEUVEN.

  1. De stuurgroep initieert en coördineert acties en projecten van het Repairplatform.
  2. De stuurgroep verzamelt expertise en ondersteunt de ontwikkeling van een duurzaam ‘bedrijfsmodel’ voor het Repairplatform.
  3. De stuurgroep verzorgt de communicatie naar het grote publiek en onderhoudt de contacten van het partnerschap met gelijkaardige initiatieven en met de overheid.

De stuurgroep roept het Repairplatform regelmatig samen om in dialoog te gaan en plannen af te toetsen.

Het partnerschap organiseert een jaarlijks event waarin de Leuvense burgers hun engagement voor de hersteleconomie en de resultaten van acties en projecten kunnen tonen.