Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

 

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te streven naar een klimaatneutraal Leuven. Ons doel is een klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven.

Bij Leuven 2030 werken wij rond verschillende thema’s, omdat wij geloven dat elk duurzaam initiatief kan bijdragen aan ons doel. Deze thema’s zijn: gebouwen, mobiliteit, energie, landbouw & voeding, natuur en consumptie. Zo zet Leuven 2030 zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst. Een toekomst waarin we kunnen genieten van gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en aantrekkelijke publieke ruimte. Een toekomst zonder negatieve impact op ons klimaat." Circulaire economie is een cruciale schakel in de omslag naar een klimaatneutrale stad. In die zin draagt Maakbaar Leuven integraal bij aan de ambitie van het stadsbrede project Leuven 2030. Daarom willen wij als organisatie de doelstellingen en acties van Maakbaar Leuven mee ondersteunen. "

- Mee bekend maken van Maakbaar Leuven als geheel en de activiteiten die jullie organiseren
- Brugfunctie tussen Maakbaar Leuven en partners/organisaties uit ons netwerk
- Brugfunctie tussen Maakbaar Leuven en vrijwilligers uit ons netwerk

klimaatneutraal, community, actie

http://leuven2030.be/

 

Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven."

UCLL is de hogeschool van de Moving Minds. Studenten en personeel zijn bewogen en zetten daardoor de wereld in beweging richting een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. UCLL gelooft in de ‘maakbaarheid’ van de wereld en sluit zich dan ook graag aan bij de doelstelling van Maakbaar Leuven.
Werken aan een duurzamere samenleving is ingeschreven in de missie van UCLL.
Daarnaast houdt UCLL de waarden inspireren, waarderen, een leven lang leren, vertrouwen geven en samenwerken hoog.
Vooral op dat laatste willen we inzetten. Voor de hogeschool is ‘partnerschap’ van het grootste belang bij het bereiken van haar strategische doelstelling: het realiseren van regionale meerwaarde. Daarom verbindt ze zich graag met de partners die gedeelde waarden hebben én die er voor zorgen dat de kernactiviteiten van de hogeschool (hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek) verbonden worden met het Leuvense ecosysteem. "

UCLL’s grote kracht ligt bij haar 15.000 studenten en 1700 personeelsleden die zich als Moving Minds willen in zetten voor de ontwikkeling van competenties en talenten en het versterken van de regio.
Vertrekkend vanuit de campus Sociale School willen we op termijn alle opleidingen van UCLL betrekken bij acties voor Maakbaar Leuven.

Momenteel denken we in eerste globaal instantie aan :

  • Het betrekken van studenten bij activiteiten en voor activiteiten die binnen de scoop van Maakbaar Leuven vallen (bijv. Mobiele Maak Bar, Repaircafé op de campus, projecten educatief werken, sociaal-artistiek project (zero waste), talentenatelier…
  • Het ter beschikking stellen van know-how op de campus Sociaal School mbt vrijwilligerswerk, burgerparticipatie, gemeenschapsvormend werken, vitale coalities …


Concreet willen we volgend jaar zeker :

  • Maakbaar Leuven een forum geven binnen UCLL (General College)
  • Maakbaar Leuven een plek geven op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt

Daarnaast wordt volgend academiejaar bekeken hoe de andere opleidingen (TI, management, lerarenopleidingen…) mee kunnen betrokken worden via hogeschoolbrede activiteiten of projecten (oa Hack The Waste, Startminds, Young Changemakers…)

Verder stelt UCLL haar infrastructuur te beschikking en zal ze initiatieven van Maakbaar Leuven via haar sociale media mee helpen verspreiden in haar eigen netwerk en naar haar eigen studenten. "

onderwijs, onderzoek, studenten

https://www.ucll.be/studeren

 

EcoWerf voert met haar 329 medewerkers voor én met haar gemeenten een duurzaam en integraal afvalbeleid, dat vernieuwt en vooruitdenkt om de belangen van de 27 gemeenten en hun 430 000 inwoners zo goed mogelijk te dienen. Dagelijks zijn er 60 geavanceerde ophaalwagens en containerwagens, met meer dan 150 laders en chauffeurs op de baan om het afval huis aan huis op te halen. Inwoners kunnen met hun afval terecht bij 70 parkwachters in 26 recyclageparken en op 306 glasbolsites. EcoWerf zit niet stil. Vernieuwen en continu verbeteren is voor EcoWerf een natuurlijk proces, het zit in ons DNA.

EcoWerf doet dit zowel op het vlak van de diensten en producten die ze levert, als op de wijze waarop ze samenwerkingsverbanden met andere ketenspelers in het materialenbeheer vorm geeft. EcoWerf wil bekijken hoe ze de 27 gemeenten kan ondersteunen in het implementeren van het Vlaams uitvoeringsplan huishoudelijk afval en in het invullen van concrete aanbevelingen ervan: deeleconomie, lokale ruilnetwerken, repair cafés, instrumentheken, stimuleren van delen en hergebruik.

EcoWerf wil met haar expertise gemeenten ondersteunen en samen met hen initiatieven opzetten. EcoWerf is sterk betrokken in de regio en werkt nauw samen met de sociale economie zoals IGO, kringwinkels SPIT en Hageland en De Vlaspit. EcoWerf staat open voor andere samenwerkingsverbanden die een meerwaarde betekenen voor haar en de 27 gemeentevennoten. EcoWerf heeft samen met de stad Leuven en de buurtcentra mobiele recyclageparken opgezet in aandachtswijken in Leuven. De ervaring van de parken in 2017 en 2018 leert dat dit inspeelt op een concrete behoefte van inwoners die niet beschikken over een wagen om hun afvalstoffen naar één van de recyclageparken te brengen. In het najaar willen we de organisatie van een mobiel recyclagepark in de verschillende wijken koppelen aan de organisatie van een repaircafe, zodat de inwoners hun elektrische en elektronische apparaten nog kunnen laten herstellen.

Afvalbeheer, dienstverlening, mobiele recyclageparken

www.ecowerf.be

Buurtwerk 't Lampeke vzw Buurtwerk 't Lampeke is een vereniging waar armen het woord nemen en werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting. We doen dit door een aanbod van basiswerking, opzetten van projectwerking waar we inzetten op talenten, we ontwikkelen innovatieve antwoorden op structurele hiaten in de samenleving en we beïnvloeden het beleid samen met mensen in armoede en sociale uitsluiting. Dit alles doen we via vier deelwerkingen: een peutertuin, een kinderwerking, een jongerenwerking en een buurthuis voor volwassenen en gezinnen. We geloven sterk in het idee waar Maakbaar Leuven voor staat en willen vooral verbinding maken tussen maakbaar Leuven en mensen in armoede en sociale uitsluiting. "We stellen onze site ter beschikking om acties van maakbaar Leuven te organiseren.


We hebben wekelijkse fietslabo's, waar mensen kunnen leren hun eigen fiets te maken, dit op een laagdrempelige manier.
Door deelname aan maakbaar Leuven trachten we ook mensen in armoede en sociale uitsluiting aansluiting te laten vinden aan deze nieuwe beweging.
We hebben een tweede handswinkeltje van kleren en bieden tweedehands speelgoed aan.
We werken met voedseloverschotten
We hebben zelf een volkstuin die we delen met bewoners, doen aan wijkcomposteren..."

armoedebestrijding, groene ridder, fietstlabo's

http://www.lampeke.be/

Beweging.net Leuven Beweging.net is een netwerk van elk christelijke en sociale organisaties en vier geassocieerde partners. De missie is streven naar een kwaliteitsvol leven voor alle mensen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Deze organisaties willen samen zoeken naar oplossingen voor problemen van vandaag.

Reeds vele acties - zelf en ondersteuning van partners - gedaan omtrent energie en recyclage : inzameling kurk (actie Kurlelukuu), Samen energiek, inzameling GSM's,...Tevens wordt vanuit onze opdracht 'wegen op beleid' vragen we nodige aandacht voor milieu, recyclage,... "Voortzetting actie inzameling kurk, 'Club van 10' omtrent sensibilisering benoveren, actie 'Luchtpijp', …
" sociale rechtvaardigheid, netwerk, beleidsbeïnvloeding

https://www.beweging.net/images/template/logo-beweging2.png https://www.beweging.net/images/NAT/images/nieuws/kwbgsm2016.jpg

Subcategorieën

Go to Top