Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Wie  zijn we?

Maakbaar Leuven is een beweging, een bonte verzameling vrijwilligers, partner-organisaties en bedrijven, met een hart voor herstellen en duurzaamheid. We weigeren ons neer te leggen bij de vuilnisbak als ultieme eindbestemming voor kapotte toestellen en voorwerpen. We geloven dat we samen het tij kunnen keren en Leuven upcyclen tot een circulaire en duurzame stad!

Maakbaar Leuven zag het levenslicht als initiatief van CEO (Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid), Vorming Plus, Fablab en Vzw Saté. Maar heeft zich nu al uitgebreid tot een platform waar honderden individuele burgers en tientallen organisaties elkaar vinden.

Partnerschap

Wij  willen ons inzetten voor een partnerschap voor de bevordering van de herstel economie. We doen dit door kennis, kunde en infrastructuur te delen in een repair platform, zodat burgers keuzes kunnen maken voor meer duurzame alternatieven. We zijn ervan overtuigd dat de bundeling van onze bijdragen de versnelling zal geven die nodig is om echt impact te hebben op transitie van de wegwerpeconomie naar een herstel- en kringloopeconomie.”  De volgende organisaties hebben zich al geëngageerd: Partners

De vlaggenschip acties van Maakbaar Leuven

We werken daarvoor samen op vlak van informatieverspreiding en opleiding voor herstellen, inventarisatie van hulpbronnen, onderlinge hulp bij herstellen en ontwikkeling van nieuwe innovatieve herstelmogelijkheden. Daardoor versterken we het repair eco-systeem in de stadseconomie voor de toekomst.”

 • Organiseren van Repair Cafés - Repair Café
 • Opzetten van een Spullenbibliotheek- Spullen Bib
 • Ontwikkelen van een Repair Kennisbank - Kennisbank
 • Een community van burgers, organisatie, bedrijven en instellingen opbouwen die zich achter de herstel economie scharen en zich daar actief willen voor inzetten - Community
 • Vormingsinitiatieven organiseren of ondersteunen om kennis en data rond herstellen te verspreiden - Workshops

Link naar het Charter vind je hier.
Ons Actieplan

Repair-papers

Door middel van de repair papers delen de werkgroepen van Maakbaar Leuven informatie met elkaar. Iedereen kan deze informatie vrij gebruiken en aanpassen onder eigen naam. Maakbaar Leuven is niet aansprakelijk voor deze informatie. Voor vragen of opmerkingen kan je ons contacteren.

Type NameStatusTaal
OrganisationMaakbaar Leuven Repair Cafe - ModelFinalEnglish 
Repair MethodologyHerstellersplan FinalDutch
OrganisationHerstelfiches en reglement Maakbaar LeuvenFinalDutch 
OrganisationChecklist RC organisatieFinal Dutch
OrganisationRC Flow FlyerFinal Dutch
OrganisationChecklist Corona-proof RC Final Dutch
OrganisationCorona-proof RC alternatives - presentationFinal Dutch
Methodology RC2.0RepairConnects Policy voor herstelling 1v0  

Sharepair Repair Papers

Type NameStatusTaal
Methodology RC2.0Methodology Draft English
Methodology RC2.0Methodology for digital tools Draft English
Methodology RC2.0Repair Connects Community Building Draft English
Methodology RC2.0RepairConnects Policy voor herstelling 1v0 Final Dutch
Methodology RC2.0Using Dig Tools during live events Draft English

Repair blog

De herstel blogs van onze herstellers vind je hier!  

Kennis is macht

Wereldwijd blijft een grote hoeveelheid herstel data ongebruikt liggen. Er ligt nochtans een grote kracht in het verzamelen van data over herstelacties. Enerzijds hebben de herstellers grote baat bij toegankelijkheid tot herstel-data of kennis bij anderen. Anderzijds kan deze data ook een uitstekend drukkingsmiddel zijn om overheden of fabrikanten te confronteren met de vaak ondermaatse kwaliteit van consumptiegoederen en hun rol in de wegwerpeconomie. Recent werd een initiatief opgezet (openrepair) om wereldwijd herstel data te "minen" en te structureren, Maakbaar Leuven wil hier mee de leiding innemen.

Onze hersteldata wordt sinds 2018 gelogd met behulp van de Fixometer van Restart.

Verzamelen

De Repair Databank wil data en informatie verzamelen over herstel acties en die breed toegankelijk maken. Op die manier willen we het proces van herstellen naar een hoger niveau  tillen. Dit houdt enkel steek als het verzamelen van herstel-kennis op brede schaal plaatsvindt en ook op grote schaal aangewend wordt. Maakbaar Leuven onderzoekt in samenwerking met KULeuven, duurzaamheids-organisaties  en een professionele partner hoe dit kan bereikt worden.

Doe mee!

Nieuwsgierig naar wat de Kennisbank voor jou kan betekenen, of wil je meehelpen ze uit te bouwen. Contacteer ons dan  op info(at)maakbaarleuven.be.

Bezit wordt toegang

Het delen van Spullen wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Schaarse ruimte, maar ook schaarse grondstoffen en overbodige spullen dwingen ons tot tot een andere aanpak.

Delen

Het delen van gereedschap en spullen is de uitgelezen manier om een circulaire samenleving te lanceren. Maakbaar Leuven zet zich in om dit in Leuven te helpen realiseren.

Nieuwsgierig naar wat de Spullenbib voor jou kan betekenen, of wil je meehelpen ze uit te bouwen in Leuven. Contacteer ons via info(at)maakbaarleuven.be.

 

Meer info en catalogus op:

www.maakbarleuven.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerschap voor een nieuwe hersteleconomie

Leuven heeft kennis, creativiteit en goesting om voorop te lopen met de creatie van een deelplatform voor een toekomstgerichte hersteleconomie.

Het Repairplatform ‘MAAKBAAR LEUVEN’ ondersteunt een beweging van burgers die het slim herstellen van kapotte spullen als een bijdrage zien tot een slimme en circulaire stad.  

De organisaties, bedrijven en individuen die het Charter van MAAKBAAR LEUVEN onderschrijven willen kennis, kunde en infrastructuur bundelen om meer en betere hersteloplossingen mogelijk te maken. Zij zien de uitbouw van een toekomstgerichte hersteleconomie als een hefboom naar beter productontwerp en meer lokale productie.

MAAKBAAR LEUVEN streeft die visie na met nieuwe combinaties van sociale economie en reguliere economie, vrijwilligerswerk en professioneel werk, diensten en design, sociale innovatie en high-tech.

 

Een partnerschap

MAAKBAAR LEUVEN is een partnerschap  voor de promotie van een toekomstgerichte hersteleconomie in het Leuvense. We willen dit bereiken door het delen van kennis, kunde en materieel.

Als partnerschap bundelen we toekomstgerichte initiatieven om zelf te herstellen, te leren herstellen of te laten herstellen, op duurzame en innovatieve wijze. Zo creëren we meer waarde voor alle partners en voor iedereen die repairoplossingen zoekt.

Partners kunnen zijn: burgerinitiatieven, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, socio-culturele organisaties en middenveldorganisaties. MAAKBAAR LEUVEN ambieert een diverse samenstelling uit verschillende maatschappelijke secoren, om nieuwe allianties te laten ontstaan voor lokaal herstellen en maken, en voor het exploreren van nieuwe hersteloplossingen (bv met 3D printen van onderdelen). MAAKBAAR LEUVEN streeft daarom ook naar systematisch overleg en samenwerking met betrokken overheden. Maakbaar  is een hefboom voor de transitie naar een circulaire economie en richt zich tot alle bevolkingsgroepen.

Deelnemers

Iedere organisatie of onderneming, of iedere burger die dit Charter onderschrijft wordt partner in het Repairplatform MAAKBAAR LEUVEN.

Partners dragen bij in het tot stand komen van een gezamenlijke pool (een ‘commons’) van kennis, expertise en materieel voor repair. Dit kan met acties, middelen, werktijd, infrastructuur. Daardoor ondersteunen zij een brede  beweging voor een nieuwe hersteleconomie waarvan iedereen die repairactiviteiten doet deel uitmaakt.

Grondslagen

Het Repairplatform Maakbaar Leuven is gebaseerd op een gedeelde analyse, een gedeelde visie en gedeelde waarden:

Gedeelde analyse

Wij worden als consument dagelijks geconfronteerd met het gebrek aan duurzaamheid van consumptiegoederen (zoals huishoudtoestellen, elektronica, meubilair, kleding, …) op sociaal, ecologisch en economisch vlak. De gemiddelde levensduur van die producten neemt af. Oorzaken zijn de niet-duurzame design van die producten aan de ene kant en het consumentisme aan de andere kant, waardoor producten te vlug worden afgedankt. Zo zitten we gevangen in een wegwerpeconomie, ondanks dat de technologie voor modulaire, repareerbare producten bestaat.  Onderzoek en innovatie moet sterker worden ingezet voor duurzame oplossingen.

Herstellen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie, om gebruik van energie en materialen voor nieuwe producten en materialen te verminderen, en heeft bovendien een groot belang op het lokaal niveau. Burgers kunnen immers kiezen om anders om te gaan met spullen, en daarmee de weg wijzen voor duurzame, gebruikersgerichte innovatie en design. Deze beweging bevordert ook een nieuwestadseconomie, met nieuwe mogelijkheden voor verantwoord consumeren en produceren. Van onderuit zijn er burgerinitiatieven voor repair die een grotere impact moeten krijgen.

Gedeelde visie

MAAKBAAR LEUVEN heeft als visie om de transitie naar een toekomstgerichte hersteleconomie in gang te zetten en actief te promoten, door het samenbrengen en delen van kennis, kunde en infrastructuur. Dit krijgt de vorm van een deelplatform waar die middelen worden gebundeld met oog op een structurele impact op de groei van de  hersteleconomie in het Leuvense. Hierdoor dragen we bij tot een duurzame, klimaatneutrale stad en aan de ontwikkeling van een nieuwe lokale maakindustrie met kansen voor de sociale economie, creativiteit en innovatie.

Gedeelde waarden
   • Duurzaamheid is een basiswaarde voor MAAKBAAR LEUVEN, die mede wordt uitgedrukt in zorgzaamheid voor gebruiksvoorwerpen.
   • Delen vormt de kern van de repair commons. Door het delen en bundelen van kennis, kunde en materieel creëren we een grote gemeenschappelijke basis voor de hersteleconomie.
   • Laagdrempeligheid, zelfredzaamheid, plezier en creativiteit zorgen ervoor dat elke inwoner van Leuven en omstreken aangesproken wordt door de repair cultuur en mede-actor wordt van de transitie naar een toekomstgerichte hersteleconomie.
   • Impact op het systeem zelf is wat ontstaat wanneer burgers samenwerken in coalities van burgerinitiatieven, organisaties uit het middenveld, bedrijven en overheid.

Doelstellingen

We bouwen het Repairplatform MAAKBAAR LEUVEN uit op drie niveaus:

   • Sterke verbindingen in het brede Leuvense ecosysteem voor hersteleconomie, tussen op alle burgers, bedrijven en organisaties die met herstellen bezig zijn, om het delen van expertise en kennis voor een toekomstgerichte hersteleconomie te bevorderen. De Stad en andere overheden moeten een beleidsplan ontwikkelen voor de uitbouw van deze nieuwe hersteleconomie met nieuwe werkvormen.
   • Een netwerk tussen de partners die hun acties bundelen en op gestructureerde wijze kennis, kunde, middelen en infrastructuur willen inzetten in een deelplatform.  
   • Laagdrempelige acties en contactmogelijkheden, met eerstelijnsinformatie over repareerbaarheid, vorming en samenwerking; om de burger, als consument of producent, meer mogelijkheden voor herstellen en herontwerpen te geven.

We werken aan een deelplatform (of commons) voor kennis, kunde en infrastructuur, door een actieplan voor:

   • Samenwerkingsprojecten van bedrijven en organisaties die de repaircultuur uitdragen
   • Samenbrengen van vrijwilligers, van ruimtes en van materieel voor repair
   • Doorgeven van expertise over repairen, via slimme tools
   • Vorming, educatie en beleidsgerichte acties rond de impact van repairen
   • Een gedeelde onderzoeks- en innovatieagenda voor repair in het kader van de circulaire economie en nieuwe maakeconomie.

Werking

De coördinatie van het Platform gebeurt door een stuurgroep, met organisaties en burgers die actief bijdragen tot het actieprogramma van het Repairplatform MAAKBAAR LEUVEN.

  1. De stuurgroep initieert en coördineert acties en projecten van het Repairplatform.
  2. De stuurgroep verzamelt expertise en ondersteunt de ontwikkeling van een duurzaam ‘bedrijfsmodel’ voor het Repairplatform.
  3. De stuurgroep verzorgt de communicatie naar het grote publiek en onderhoudt de contacten van het partnerschap met gelijkaardige initiatieven en met de overheid.

De stuurgroep roept het Repairplatform regelmatig samen om in dialoog te gaan en plannen af te toetsen.

Het partnerschap organiseert een jaarlijks event waarin de Leuvense burgers hun engagement voor de hersteleconomie en de resultaten van acties en projecten kunnen tonen.  

Samen repareren

Maakbaar Leuven organiseert maandelijks een 'Repair café' op wisselende locaties.

Wat is een Repair café?

Een repair café is een bijeenkomst die draait om samen spullen repareren. Je kan er als particulier naartoe komen met iets dat stuk is. Het kan bijvoorbeeld gaan om kapotte elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, kledij etc. Vrijwillige herstellers met de nodige reparatiekennis en -vaardigheden buigen zich dan over het probleem, gratis en voor niets.

Bekijk hier een filmpje dat Radio2 maakte tijdens een van onze Repair Cafés! 

Waar en wanneer?

We organiseren Repair cafés in samenwerking met organisaties in de brede regio rond Leuven. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal beschikbaar om allerlei reparaties uit te voeren. 

In onze agenda of op Facebook vind je de data voor de volgende Repair cafés. Er zijn ook online Repair cafés, waarvoor je je kan aanmelden via het digitaal platform RepairConnects

Mee herstellen?

Mee herstellen wordt sterk aangemoedigd. We houden ook repair data bij, zodat we samen expertise opbouwen en kunnen delen.

Als je ons wil komen helpen als hersteller vind je meer informatie op deze pagina. Je kan ook om meer info vragen via info(at)maakbaarleuven.be. 

Zelf organiseren?

Maakbaar Leuven ondersteunt repair-groepen en mensen  om het idee en de doelstellingen van een repair café te realiseren in Leuven .

Wil je zelf hersteloplossingen aanreiken en zo de wegwerpeconomie een halt toeroepen? Neem contact met ons op via info(at)maakbaarleuven.be. We hebben draaiboeken, checklists, flowcharts... die je op weg zetten en begeleiden je van a tot z.

 

 

Foto's: Joey Heirman

Subcategorieën

Go to Top