Educatie, Cultuur en Samenleving - Laboratorium voor Educatie en Samenleving

"Het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (LES) ziet het als haar opdracht om door theorievorming (begripsvorming en taalvorming) nieuwe maatschappelijke uitdagingen zo rijk en divers mogelijk te articuleren. Het onderzoek bundelt zowel methodologisch als theoretisch verschillende benaderingen om educatieve kwesties op het grensgebied tussen educatie en samenleving te onderzoeken en nieuwe problematieken en praktijken te constitueren. Het wil er zo ook toe bijdragen dat problemen en zaken die met educatie te maken hebben niet enkel ter sprake komen als private en individuele aangelegenheden, maar ook altijd als publieke en gemeenschappelijke kwesties. Het onderzoek spitst zich meer bepaald toe op kwesties die zich aanbieden vanuit onze actualiteit.

" Het Laboratorium ziet het als een belangrijke opgave om oefen-sites of experimentele sites op te sporen en ook mee op te zetten in verschillende pedagogische domeinen, zoals in het onderwijs, in opvoeding, en in sociaal-culturele praktijken. Aan de hand van deze experimenten poogt het Laboratorium tot concrete antwoorden te komen op een heden dat in kaart wordt gebracht. Via participatief onderzoek (zowel empirisch als theoretisch georiënteerd) op begrip brengen van de specifieke pedagogiek werkzaam in praktijken van in herstel-economie. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van een vormingsmoment, een brochure, inzicht in verschillende perspectieven bij deelnemers, een pedagogische onderbouwing geven voor de praktijk, etc. projectonderwijs - onderzoek - publieke pedagogiek

https://ppw.kuleuven.be/ecs