Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

Repair organiseren in groot Leuven

We willen de impact van de rc's verhogen meer rc's organiseren, bijkomende vrijwilligers zoeken en samenwerken met partners ML

Repairen, vrijwilligers, herstellen

RVO-Society wil jongeren (5 - 25) interesseren voor techniek en wetenschappen. Als logische poort tussen onderzoek en onderwijs, vertaalt RVO-Society innovatieve kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen in projecten en educatieve activiteiten voor jongeren. Dat kan en moet vanwege de maatschappelijke relevantie.

Onze focus ligt op techniek als oplossing voor de klimaatsproblematiek en toepassingen in de zorg. Een grotere wetenschappelijke geletterdheid en een grotere instroom in technische en wetenschappelijke studierichtingen (STEM), zijn daarbij de ultieme doelstellingen.

We onderscheiden verschillende vormen van aanbod. In hoofdzaak navormingen voor leerkrachten en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren (STEM-academies). Alle activiteiten gaan uit van de leefwereld van de jongere en ervaringsgericht leren." Het charter van Maakbaar Leuven is ons op het lijf geschreven. RVO-Society werkt heel graag samen met organisaties die investeren in jong talent en een duurzame en gezonde samenleving. Een duurzame repareereconomie veronderstelt een inzicht in de nood, maar ook technische en wetenschappelijke kennis en vaardigheden. Een model voor die 3D-printer kunnen maken of weten hoe je een multi-meter gebruikt. Niet bang zijn van elektriciteit maar dat kapotte toestel durven opengooien.

RVO-Society leert kinderen en jongeren op een ervaringsgerichte manier de vaardigheden aan om op een creatieve manier te kunnen repareren. Zo leren we kinderen al vanaf de kleuterleeftijd op een veilig manier experimenteren met elektriciteit en leggen we in al onze educatieve pakketen een sterke nadruk op zowel inzicht als doen.

Onderwijs, STEM, jongeren

https://www.rvo-society.be

"Het Masereelfonds Leuven is een afdeling van de vereniging Masereelfonds vzw, een progressief, onafhankelijk en kritisch cultuurfonds in Vlaanderen. Als organisatie proberen we progressieven met een verscheiden pluimage te verenigen, om met een open geest over de hedendaagse uitdagingen, het actuele culturele leven en het maatschappelijke reilen en zeilen na te denken en te discussiëren.

In Leuven organiseren we voordrachten en panelgesprekken al dan niet in de reeks Human Ecology, documentaires met toelichting, tentoonstellingsbezoeken, wereldmuziekconcerten binnen het project Colora festival, middaglezingen in de reeks Tussen de Soep en de Feiten, en roepen we ook wel eens op tot actie.

"Binnen de werking van het Masereelfonds Leuven is de reeks Human Ecology een belangrijk onderdeel. In die reeks, in samenwerkingsverband van Masereelfonds, Climaxi, Oikos, Centrum voor Economische ongehoorzaamheid en soms ook STUK, wordt aandacht geschonken aan diverse ecologische en sociale thema’s in de vorm van panelgesprekken en lezingen, maar ook documentaires, geleide wandelingen, … Binnen het geheel van deze thematiek is aandacht voor circulaire economie en deeleconomie een belangrijk item. Vandaar ook het belang dat wij hechten aan de doelstellingen van Maakbaar Leuven en onze interesse om mee te werken. Het Masereelfonds Leuven kan vormings- en/of culturele initiatieven die aansluiten bij de werking van Maakbaar Leuven organiseren. Zo willen we dit najaar een panelgesprek over grondgebonden commons organiseren, dus ook gemeenschappelijk, gedeeld gebruik van grond. Verder kunnen we met onze promotiekanalen initiatieven van Maakbaar Leuven ondersteunen.

vorming, ecologie, cultuur

Febecoop promoot het coöperatieve model om maatschappelijke en ecologische kwesties op te lossen en/of aan de behoeften van burgers te voldoen via economische activiteiten.

Dit doen we als:

  • expertisecentrum door pro-actief te onderzoeken of de coöperatie een antwoord kan zijn op hangende maatschappelijke kwesties.
  • adviesbureau om initiatiefnemers te ondersteunen bij het uittekenen van hun ondernemingsplan en hun uniek coöperatief design.

Febecoop meent dat het thema ""deeleconomie"" een aantal uitdagingen inhoudt. Op het eerste zicht glimt de ideologie van de deeleconomie van de vooruitstrevendheid. Grote bedrijven leveren marktaandelen en macht in. In de plaats staat een groep micro-ondernemers op die in de eerste plaats bewuste burgers in plaats van winstbeluste kapitalisten zijn. In de deeleconomie is iedereen klant en verkoper tegelijk. Kan dat anders dan tot een grotere gemeenschapszin leiden?

De deeleconomie zou ook een probaat geneesmiddel zijn voor andere kwalen van de vrijemarkteconomie. Weg met de consumptiemaatschappij waarin we onszelf in de eerste plaats als verbruiker en pas in tweede instantie als burger beschouwen! Sommigen menen zelfs dat we dankzij de deeleconomie terugkeren naar de idylle van het marktplein. Van de “ikke-ikke-ikke economie” naar de’ wij-met zijn allen-samen economie”.

Zo zou de deeleconomie de beste ideeën uit verschillende historische en ideologische stromingen combineren:
• de vrije markt: die competitie die aanzet tot creativiteit
• het communisme: goederen behoren toe aan de gemeenschap
• de sociologie: de mens die van nature in groep leeft
• de psychologie: mensen hebben de behoefte aan delen, geven maakt gelukkiger dan krijgen.

Is dat altijd en overal wel zo? Ja, als het gaat om goederen en diensten die gedeeld worden door burgers in structuren en platformen waar ze ze eigenaar va zijn en die ze democratisch besturen. Neen, als het gaat om goederen en diensten ondergebracht in structuren en platformen die eigendom zijn van zuiver winstgerichte actoren, zoals Uber, AirBnB. ...
Hoe kan de behoefte om goederen en diensten te delen op lange termijn bijdragen tot het welzijn van de individuele burger en leiden naar een meer solidaire en duurzame economie? In plaats van omgekeerd de basis van onze solidariteit waarop ons fiscaal stelsel en onze sociale zekerheid op stoelen onderuit te halen? Door zelf als burger de economie in handen te nemen en deze niet (langer) uit te besteden aan grotere spelers. Door deeleconomie te (her)structureren op een manier die ten goede komt aan zowel de gebruikers, de dienstverleners als de samenleving. En dan komen we snel bij het coöperatieve model terecht. En dit om twee redenen. De coöperatie is omwille van zijn souplesse vaak het aangewezen juridisch vehikel om activiteiten van deeleconomie in onder te brengen. Daarnaast past het coöperatieve model het best bij de waarden van de deeleconomie. Coöperaties zijn economische entiteiten maar winst maken vormt niet hun hoofddoel. Elke gebruiker kan mede-eigenaar worden en als vennoot kan hij mee het beleid bepalen.

Projecten ondersteunen met het nadenken over de juiste organisatiestructuur, de manier van gezamenlijk beslissingen te nemen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie.

Adviesverlening, Expertisecentrum, Coöperatief ondernemen

https://www.slideshare.net/Isabelwgm/de-coperatie-in-de-deeleconomie

 

De Maekerij is het eerste talentencafé in Vlaanderen.

Een plek waar jong en oud welkom is om zich te vermaeken of te komen werken. Een open plek, te midden van de stad. Mee met de tijd en warm als een eigen nest. Waar je ook zelf aan de slag kan, in het open Atelier, of in één van de dagelijkse workshops."

De Maekerij engageert zich om mee te werken aan Maakbaar Leuven omdat we het belangrijk vinden om mensen te verbinden en versterken. We willen dit realiseren door ons Atelier open te stellen voor iedereen die daar zin in heeft, ja kan samen of alleen komen maken of hermaken. Hiermee dragen we ons steentje bij aan de circulaire economie.

Open atelier / repaircafe mee organiseren en faciliteren door gebruik van de ruimte en onze lesgever.

Open Atelier / workshop / Lunchbar

https://www.demaekerij.be/

https://www.demaekerij.be/

Subcategorieën

Go to Top