Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

Green Office for KU Leuven Green Office for KU Leuven is hét duurzaamheidslab voor en door studenten aan de universiteit. Studenten en stafleden werken er samen aan campagnes, evenementen, projecten en activiteiten om zowel de KU Leuven duurzamer te maken als haar populatie te inspireren een duurzamere levensstijl aan te meten.Via het Green Office kan elke student op een laagdrempelige manier kennismaken met duurzaamheid.

Het Green Office start in oktober met een Student Repair Hub in atelier Vermeylen, een project dat deel- en herstelmogelijkheden toegankelijk maakt voor studenten. Op die manier willen we circulaire economie aan de universiteit in de verf zetten. "In de Repair Hub kunnen studenten ter plaatse spullen en kledij herstellen, klusmateriaal uitlenen via een spullenbib-systeem en op regelmatige basis een workshop bijwonen. Informatie rond herstelinitiatieven in het Leuvense wordt er gebundeld en gecommuniceerd. De hub is daarnaast een ontmoetingsruimte voor bezoekers, Green Office leden en jobstudenten.

duurzaamheid, universiteit, circulaire economie

 

Educatie, Cultuur en Samenleving - Laboratorium voor Educatie en Samenleving

"Het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (LES) ziet het als haar opdracht om door theorievorming (begripsvorming en taalvorming) nieuwe maatschappelijke uitdagingen zo rijk en divers mogelijk te articuleren. Het onderzoek bundelt zowel methodologisch als theoretisch verschillende benaderingen om educatieve kwesties op het grensgebied tussen educatie en samenleving te onderzoeken en nieuwe problematieken en praktijken te constitueren. Het wil er zo ook toe bijdragen dat problemen en zaken die met educatie te maken hebben niet enkel ter sprake komen als private en individuele aangelegenheden, maar ook altijd als publieke en gemeenschappelijke kwesties. Het onderzoek spitst zich meer bepaald toe op kwesties die zich aanbieden vanuit onze actualiteit.

" Het Laboratorium ziet het als een belangrijke opgave om oefen-sites of experimentele sites op te sporen en ook mee op te zetten in verschillende pedagogische domeinen, zoals in het onderwijs, in opvoeding, en in sociaal-culturele praktijken. Aan de hand van deze experimenten poogt het Laboratorium tot concrete antwoorden te komen op een heden dat in kaart wordt gebracht. Via participatief onderzoek (zowel empirisch als theoretisch georiënteerd) op begrip brengen van de specifieke pedagogiek werkzaam in praktijken van in herstel-economie. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van een vormingsmoment, een brochure, inzicht in verschillende perspectieven bij deelnemers, een pedagogische onderbouwing geven voor de praktijk, etc. projectonderwijs - onderzoek - publieke pedagogiek

https://ppw.kuleuven.be/ecs

 

Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven."

UCLL is de hogeschool van de Moving Minds. Studenten en personeel zijn bewogen en zetten daardoor de wereld in beweging richting een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. UCLL gelooft in de ‘maakbaarheid’ van de wereld en sluit zich dan ook graag aan bij de doelstelling van Maakbaar Leuven.
Werken aan een duurzamere samenleving is ingeschreven in de missie van UCLL.
Daarnaast houdt UCLL de waarden inspireren, waarderen, een leven lang leren, vertrouwen geven en samenwerken hoog.
Vooral op dat laatste willen we inzetten. Voor de hogeschool is ‘partnerschap’ van het grootste belang bij het bereiken van haar strategische doelstelling: het realiseren van regionale meerwaarde. Daarom verbindt ze zich graag met de partners die gedeelde waarden hebben én die er voor zorgen dat de kernactiviteiten van de hogeschool (hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek) verbonden worden met het Leuvense ecosysteem. "

UCLL’s grote kracht ligt bij haar 15.000 studenten en 1700 personeelsleden die zich als Moving Minds willen in zetten voor de ontwikkeling van competenties en talenten en het versterken van de regio.
Vertrekkend vanuit de campus Sociale School willen we op termijn alle opleidingen van UCLL betrekken bij acties voor Maakbaar Leuven.

Momenteel denken we in eerste globaal instantie aan :

  • Het betrekken van studenten bij activiteiten en voor activiteiten die binnen de scoop van Maakbaar Leuven vallen (bijv. Mobiele Maak Bar, Repaircafé op de campus, projecten educatief werken, sociaal-artistiek project (zero waste), talentenatelier…
  • Het ter beschikking stellen van know-how op de campus Sociaal School mbt vrijwilligerswerk, burgerparticipatie, gemeenschapsvormend werken, vitale coalities …


Concreet willen we volgend jaar zeker :

  • Maakbaar Leuven een forum geven binnen UCLL (General College)
  • Maakbaar Leuven een plek geven op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt

Daarnaast wordt volgend academiejaar bekeken hoe de andere opleidingen (TI, management, lerarenopleidingen…) mee kunnen betrokken worden via hogeschoolbrede activiteiten of projecten (oa Hack The Waste, Startminds, Young Changemakers…)

Verder stelt UCLL haar infrastructuur te beschikking en zal ze initiatieven van Maakbaar Leuven via haar sociale media mee helpen verspreiden in haar eigen netwerk en naar haar eigen studenten. "

onderwijs, onderzoek, studenten

https://www.ucll.be/studeren

 

 

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te streven naar een klimaatneutraal Leuven. Ons doel is een klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven.

Bij Leuven 2030 werken wij rond verschillende thema’s, omdat wij geloven dat elk duurzaam initiatief kan bijdragen aan ons doel. Deze thema’s zijn: gebouwen, mobiliteit, energie, landbouw & voeding, natuur en consumptie. Zo zet Leuven 2030 zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst. Een toekomst waarin we kunnen genieten van gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en aantrekkelijke publieke ruimte. Een toekomst zonder negatieve impact op ons klimaat." Circulaire economie is een cruciale schakel in de omslag naar een klimaatneutrale stad. In die zin draagt Maakbaar Leuven integraal bij aan de ambitie van het stadsbrede project Leuven 2030. Daarom willen wij als organisatie de doelstellingen en acties van Maakbaar Leuven mee ondersteunen. "

- Mee bekend maken van Maakbaar Leuven als geheel en de activiteiten die jullie organiseren
- Brugfunctie tussen Maakbaar Leuven en partners/organisaties uit ons netwerk
- Brugfunctie tussen Maakbaar Leuven en vrijwilligers uit ons netwerk

klimaatneutraal, community, actie

http://leuven2030.be/

 

Buurtwerk 't Lampeke vzw Buurtwerk 't Lampeke is een vereniging waar armen het woord nemen en werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting. We doen dit door een aanbod van basiswerking, opzetten van projectwerking waar we inzetten op talenten, we ontwikkelen innovatieve antwoorden op structurele hiaten in de samenleving en we beïnvloeden het beleid samen met mensen in armoede en sociale uitsluiting. Dit alles doen we via vier deelwerkingen: een peutertuin, een kinderwerking, een jongerenwerking en een buurthuis voor volwassenen en gezinnen. We geloven sterk in het idee waar Maakbaar Leuven voor staat en willen vooral verbinding maken tussen maakbaar Leuven en mensen in armoede en sociale uitsluiting. "We stellen onze site ter beschikking om acties van maakbaar Leuven te organiseren.


We hebben wekelijkse fietslabo's, waar mensen kunnen leren hun eigen fiets te maken, dit op een laagdrempelige manier.
Door deelname aan maakbaar Leuven trachten we ook mensen in armoede en sociale uitsluiting aansluiting te laten vinden aan deze nieuwe beweging.
We hebben een tweede handswinkeltje van kleren en bieden tweedehands speelgoed aan.
We werken met voedseloverschotten
We hebben zelf een volkstuin die we delen met bewoners, doen aan wijkcomposteren..."

armoedebestrijding, groene ridder, fietstlabo's

http://www.lampeke.be/

Subcategories

Go to Top